W naszej ofercie znajd? Pa?stwo zarwno nowe jak i u?ywane urz?dzenia do produkcji spr??onego powietrza.
Proponowane przez nas kompresory i inne urz?dzenia s? maszynami o najwy?szej ?wiatowej jako?ci.
Firmy je produkuj?ce to wielkie europejskie i ameryka?skie przedsi?biorstwa o wieloletnim do?wiadczeniu.
We wszystkich sprawach zwi?zanych z problematyk? produkcji spr??onego powietrza
udzielamy fachowego doradztwa na miejscu u klienta.

Oferujemy kompleksow? obs?ug? w zakresie od projektu
do realizacji pod klucz.

W naszej ofercie znajduj? si? spr??arki t?okowe oraz ?rubowe (stacjonarne i jezdne) zarwno nowe
jak i u?ywane.

Sprzedawane przez nas spr??arki charakteryzuj? si? wysok? jako?ci? wykonania,niezawodno?ci?, trwa?o?ci?,
oszcz?dno?ci? energii elektrycznej (wynikaj?c? z wysokiej sprawno?ci energetycznej), prostot? i bezpiecze?stwem obs?ugi, wszechstronno?ci? zastosowa? (od przemys?u maszynowego poprzez spo?ywczy, a? po farmaceutyczny) jak rwnie? wysok? jako?ci? spr??onego powietrza.
Niew?tpliw? zalet? proponowanych przez nas spr??arek ?rubowych jest tak?e niska ha?a?liwo??, co zapewnia dzwi?koch?onna obudowa.
Proponowane przez nas spr??arki posiadaj? szerokie zakresy ci?nie? roboczych: od 4 do 15 bar dla spr??arek ?rubowych od 3 do 350 bar dla spr??arek t?okowychjak rwnie? szerokie zakresy wydajno?ci (od 50 do 1840m3/h) oraz mocy (od 2,5 do 250 kW).


Na nowe spr??arki udzielamy 2 lata gwarancji. Wszystkie u?ywane spr??arki s? po generalnych remontach.

Udzielamy na nie co najmniej rocznych gwarancji. Na wszystkie proponowane spr??arki zapewniamy pe?en serwis. Posiadamy w?asne zaplecze warsztatowe oraz techniczne.

Dzi?ki temu mo?emy szybko i sprawnie dokonywa? wszelkich napraw.
W sytuacjach krytycznych (np. gdy spr??arka ulega awarii na okres d?u?szy ni? 48 godz.) istnieje mo?liwo?? wypo?yczenia lub wynajmu spr??arki zast?pczej.
Skupujemy tak?e spr??arki u?ywane. W rozliczeniach uwzgl?dniamy rwnie? spr??arki u?ytkowane
dotychczas przez klienta.

 
pneumako
Kompiko -projektowanie stron i sklepów internetowych