Firma Zak?ad Naprawy Spr??arek Jacek Kozi?ski powsta?a w 1990 roku
jako zak?ad wykonuj?cy naprawy i remonty spr??arek r?nych producentw.


Gromadzone przez nas do?wiadczenie, bardzo dobra organizacja serwisu
i zaplecze warsztatowo-magazynowe pozwoli?y na dalszy rozwj oraz poszerzenie
naszej dzia?alno?ci o sprzeda? spr??arek zarwno nowychjak i u?ywanych.Proponowane przez nas kompresory s? urz?dzeniami o najwy?szej ?wiatowej jako?ci.

Firmy je produkuj?ce to wielkie europejskie i ameryka?skie przedsi?biorstwa o wieloletnim do?wiadczeniu.
We wszystkich sprawach zwi?zanych z problematyk? produkcji spr??onego powietrza
udzielamy fachowego doradztwa na miejscu u klienta.


Naszym celem jest bowiemnie tylko dostarczanie spr??arek, ale rwnie? oferowanie kompetentnych konsultacjidla wszystkich klientw.
Dotyczy to nie tylko doboru urz?dze?, ale rwnie? sta?ej wsp?pracy w zakresie serwisu, obs?ugi i monitorowania eksploatacji urz?dze?.


S?dzimy, ?e jeste?my w stanie zadowoli? Pa?stwa pod ka?dym wzgl?dem w tematyce spr??onego powietrza.

Decyduj?c si? na wsp?prac? z nasz? ?rm?, zapewniacie sobie Pa?stwo wiarygodnego i rzetelnego partnera przejmuj?cego na siebie
wszystkie obowi?zkizwi?zane z serwisem dostarczonych urz?dze?.

 
pneumako
Kompiko -projektowanie stron i sklepów internetowych